Clicky

Close button

Полезна техническа информация

     За влиянието на хармониците и начините за тяхното неутрализиране

1. Настояща ситуация   

В електроснабдителната система на промишлени предприятия, производствени фирми, административни сгради, болници и медицински центрове и др. са включени голямо разнообразие от нелинейни електрически товари - токоизправители, заваръчни генератори и трансформатори, честотни преобразуватели, компютри както и осветителни инсталации с газоразрядни лампи и електронни баласти.

  Всички по-горе изброени потребители консумират несинусоидален ток и в резултат на това се получават изкривявания в синусоидата на напрежението и тока.Тези изкривявания могат да се представят в ред на Фурие като синусоидални, но с честота кратна на основната с множител к=2,3 и т.н. - т.е. към основната честота се прибавят и "по-високочестотни" сигнали наречени хармоници. Получените криви на тока и напрежението вече не са синусоидални и всички консуматори в мрежа с нелинеен товар са подложени на това негативно въздействие.

  В следствие на това в електрическата система на потребителителя се увеличават загубите на електроенергия - предимно във вид на топлина. Нарастването на топлинните загуби има отражение върху ускоряване стареенето на изолацията на електрическите кабели, ел.двигатели и трансформатори. При наличието на хармоници нарастват и загубите в магнитопроводите на трансформатори и ел.двигатели, като се влошава техния температурен режим. Последствията се изразяват в съкращаване срока на служба на тези съоръжения и извършване на скъпоструващи аварийни ремонти. Не са кратки и престоите на работници , както и загуби от брак и непроизведена продукция.

 "Замърсената" с хармоници електрическа мрежа ги пренася и до силовите кондензатори, използвани за компенсиране на рективната мощност. Тъй като реактивното съпротивлението на кондензаторите е в обратно пропорционална зависимост от честотата, значително се увеличава тяхното токово натоварване и загряване. Повишаването на работната им температура даже и при принудително охлаждане води до преждевременното излизане на кондензаторните батерии от строя, често пъти придружено от възникване на пожар.

 Наличието на хармоници се отразява неблагоприятно и върху други елементи от електрическото захранване - прекъсвачи, релейни защити, електронни блокове и др. Чести явления са изключване на прекъсвачи, защити, електронни схеми и захранвания и др. Особено опасни са тези изключвания, предизвикващи прекъсване на електрозахранването в медицинските центрове и болници  - в спешни  и реанимационни отделения, операционни зали и др., където може да предизвикат пряка опасност за човешкия живот!

Не рядко обаче се наблюдава и ситуация, в която напреженовите хармоници са в границите, а хармониците на тока имат значително по-големи стойности.

2. Решението

     Поради изложените накратко причини при установяване на хармоници в мрежите е наложително използването на специални филтри. Поради динамиката на изменение на товара се използват предимно активни филтри за подтискане на хармониците.

Те са електронни устройства и системи,  които непрекъснато следят мрежата и "произвеждат" същите хармонични съставки, както тези от нелинейния товар, дефазирани на 180 градуса (разглеждани като бар-грама) и по този начин се ликвидират изцяло или намаляват многократно отдаваните в мрежата хармоници.  

 След  инсталиране на активните филтри се реализират следните ползи:

  • изчистване на електрическата мрежа от хармониците до 50-ти хармоник,
  • намаляване на загубите
  • икономия на електроенергия
  • намаляване на аварийните ремонти
  • повишаване надеждността на електроснабдителната система на потребителите
  • симетриране на електрическите товари  
  • подобряване фактора на мощността
  • повишаване на енергийната ефективност
  • намаляване брака на продукция и непроизводствените престои на работници и машини.

  Затова използването на активни филтри за хармониците е свързано и с реализиране на значителна икономия на финансов ресурс за фирмите.

При наличие на хармоници във Вашата мрежа изчакването и отлагане решаването на проблема НЕ РАБОТИ във Ваша полза!

  Спестете време, нерви и пари,закупуването и подмяната на дефектиралото обзавеждане, непроизведена продукция, както и загуба на партньори! Поверете решението на проблема Ви на нас!

ЕТ" ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" предлага  на своите клиенти доставка, монтаж и настройка на различни модели активни филтри за подтискане на хармоници. Извършваме измервания и консултации на място при клиента със специализирана апаратура и софтуер за анализ.